Jedyne takie studia podyplomowe w Polsce!

Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

edycja IX


Studia skierowane są do kadry menedżerskiej oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne:

 • kadry menedżerskiej przedsiębiorstw projektujących, produkujących oraz użytkujących urządzenia i systemy ochronne, przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie nadzoru, odbiorów oraz użytkowania instalacji i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwach, w zakresie zarządzania nim w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Absolwenci uzyskują

Państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Główny Instytut Górnictwa, które stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat kompetencji „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawany przez Jednostkę Certyfikującą GIG.


Program nauczania obejmuje między innymi zagadnienia związane z:

 • projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • podatnością substancji do tworzenia atmosfer wybuchowych
 • identyfikacją źródeł emisji substancji palnych
 • wyznaczaniem stopnia emisji oraz szybkości emisji substancji palnych
 • określaniem rozległości atmosfer wybuchowych
 • klasyfikacją stref zagrożonych wybuchem i dokumentowaniem wyników przeprowadzonej klasyfikacji
Program nauczania przewiduje wizyty studyjne w:
 • Laboratoriach Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych
 • Laboratoriach Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
 • Kopalni Doświadczalnej BARBARA w Mikołowie
 • Kopalni GUIDO w Zabrzu
 • Laboratorium Jednostki Oceny Zgodności GIG

Kadra dydaktyczna

Stanowią ją w większości doświadczeni praktycy - pracownicy naukowi i badawczy GIG, w tym Kopalni Doświadczalnej BARBARA, zawodowo zajmujący się problematyką bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Wszyscy wykładowcy są wybitnymi specjalistami z przedmiotowego zakresu oraz posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne.

Osobami prowadzącymi zajęcia będą między innymi:

dr inż. Michał Górny
dr inż. Gerard Kałuża 
dr hab. Zdzisław Dyduch

Wybuch pyłu w komorze 5m3

Komora sferyczna do badania parametrów wybuchowości pyłów

Organizacja studiów

 • Studia rozpoczynają się w październiku 2019 r. i trwają 2 semestry
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych (10 zjazdów)
 • Sesje odbywają się raz w miesiącu, na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
 • Uczestnicy otrzymują kompletne materiały szkoleniowe
 • Istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami po każdych zajęciach
 • Przez cały czas trwania studiów możliwy jest kontakt e-mailowy z wykładowcami na wypadek problemów lub pytań związanych z tematem studiów
 • Podczas każdego zjazdu organizator zapewnia poczęstunek dla studentów
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie comiesięcznych egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny
 • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • zdjęcia legitymacyjne,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie szkolenia.gig.eu),
 • podanie o przyjęcie na studia (dostępne na stronie szkolenia.gig.eu),
 • umowa pomiędzy uczestnikiem, a GIG dotycząca zasad finansowania.

Opłaty

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 4.800 zł  (zwolnione z VAT). Istnieje możliwość opłat ratalnych.

Dodatkowych informacji udziela:

mgr Szymon Łagosz
Zespół Edukacji i Szkoleń GIG
T: 32-259-26-04, 32-259-26-17
F: 32-259-27-74
E: s.lagosz@gig.eu

UDOSTĘPNIJ INFORMACJĘ

© Główny Instytut Górnictwa All Rights Reserved - gig.eu - Deklaracja Dostępności